CICLES RUAIX
   » Catàleg El meu compte  |  Veure la Cistella  |  Realitza la Comanda   
0 ) { $returnval .= "
  "; } if ( $productsDisplay > $cssMenuConfig['maxProductsInMenu'] ) { $productsDisplay=$cssMenuConfig['maxProductsInMenu']; $addMore= true; } $count_string = ''; if (SHOW_COUNTS == 'false') { if ($totalitemsincategory > 0) { $count_string = ' (' . $totalitemsincategory . ')'; } } $i=0; while ($i < $productsDisplay) { $products = tep_db_fetch_array($products_query); $product_query = tep_db_query("select products_name from products_description where products_id = " . $products['products_id'] . " AND language_id = ".$languageID ); $product = tep_db_fetch_array($product_query); $returnval .= "
 • ".$product['products_name']."
 • \n"; $i++; } if ( $addMore ) { $returnval .= "
 • ".$cssMenuConfig['moreText']."
 • \n"; } if ( $productsDisplay > 0 || !$includeul ) { $returnval .= "
"; } return $returnval; } function PrintSubMenus( $parentID, $languageID, $start_path ){ global $cssMenuConfig, $categories_subs, $categories_start; $returnval = ''; if (($start_path == '') && ($parentID > 0)) { $start_path = $parentID; } else { if ($parentID > 0) $start_path .= "_" . $parentID; } if ($parentID != 0) { $returnval .= "
  "; } else { $returnval .= "
  "; $returnval .= "
   "; } // $categories_query = tep_db_query("select c.categories_id, cd.categories_name, c.parent_id from " . TABLE_CATEGORIES . " c, " . TABLE_CATEGORIES_DESCRIPTION . " cd where c.parent_id = '".$parentID."' and c.categories_id = cd.categories_id and cd.language_id='" . (int)$languageID ."' order by sort_order, cd.categories_name"); $cat_subs = array(); foreach($categories_start as $key => $value) { if(strstr($key, '_' . $parentID . '_E')) { $cat_subs[$parentID][] = substr($key, 2, strpos($key, "_", 2) - 2); } } // if (!isset($_GET['cPath'])) { foreach ($cat_subs[$parentID] as $v) { //$categories = tep_db_fetch_array($categories_query) $categories = $categories_start['S_' . $v . '_' . $parentID . '_E']; if ($start_path == "") { $grouppath = $categories['categories_id']; } else { $grouppath = $start_path . "_" . $categories['categories_id']; } $cPath_new = 'cPath=' . $grouppath; $categories_string = tep_href_link(FILENAME_DEFAULT, $cPath_new); $totalitemsincategory = tep_count_products_in_category($categories['categories_id']); $count_string = ''; if ((SHOW_COUNTS == 'true') && ($totalitemsincategory > 0) ){ $count_string = ' (' . $totalitemsincategory . ')'; } if (cssMenu_ShowCategory($cssMenuConfig['ShowEmptyCategories'], $totalitemsincategory)) { $returnval .= "
  • ".$categories['categories_name'].$count_string."\n"; } if (array_key_exists($categories['categories_id'], $categories_subs)) { //tep_has_category_subcategories($categories['categories_id']) $returnval .= PrintSubMenus( $categories['categories_id'], $languageID, $start_path ); if ( $cssMenuConfig['includeProducts'] ) { $returnval .= PrintProducts($categories['categories_id'],$categories_string, false, $languageID); } } else { if ( $cssMenuConfig['includeProducts'] ) { $returnval .= PrintProducts($categories['categories_id'],$categories_string, true, $languageID); } } if (cssMenu_ShowCategory($cssMenuConfig['ShowEmptyCategories'], $totalitemsincategory)) { $returnval .= "
  • "; } } // } if ( !$cssMenuConfig['includeProducts'] ) { $returnval .= "
  "; } if ($parentID == 0) $returnval .= "
  "; return $returnval; } function cssMenu_ShowCategory( $switch, $products) { if ( $switch == 1 ) { return true; } else { if ($products > 0) { return true; } else { return false; } } } ?>
Categories